Vakkeuses

Vakkeuses

GRAAD 8 & 9

Verpligte Senior fase vakke:

 • Afrikaans – Huistaal
 • Engels – EAT
 • Sosiale Wetenskappe [SW]
 • Natuurwetenskappe [NW]
 • Tegnologie [Teg]
 • Kreatiewe Kuns [KK]
 • Lewensoriëntering [LO]
 • Wiskunde
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe [EBW]

GRAAD 10 - 12

NUWE VAKKE VOLGENS NUWE VOO BAAN:

Verpligte Vakke:

 • Afrikaans
 • Engels
 • LO

KEUSE VAKKE: SLEGS 1 UIT ELKE GROEP – GRAAD 10, 11

GROEP 1

Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

GROEP 2

Fisiese Wetenskappe
Lewenswetenskappe
Visuele Kuns (keuring)
Rekenaartoepassingstegnologie
Besigheidstudies

GROEP 3

Rekeningkunde
Toerisme
Lewenswetenskappe
Rekenaartoepassingstegnologie
Ingenieursgrafika & Ontwerp
Dramatiese kunste (keuring)

GROEP 4

Rekeningkunde
Ekonomie
Besigheidstudies
Verbruikerstudies
Ingenieursgrafika & Ontwerp
Geografie

KEUSE VAKKE: SLEGS 1 UIT ELKE GROEP – GRAAD 12

GROEP 1

Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

GROEP 2

Fisiese Wetenskappe
Lewenswetenskappe
Visuele Kuns
Rekenaartoepassingstegnologie
Besigheidstudies

GROEP 3

Rekeningkunde
Toerisme
Lewenswetenskappe
Rekenaartoepassingstegnologie
Ingenieursgrafika & Ontwerp

GROEP 4

Rekeningkunde
Ekonomie
Besigheidstudies
Verbruikerstudies
Ingenieursgrafika & Ontwerp
Geografie

LW: Indien leerders Inligtingstegnologie (ekstra vak) en/of Fisiese Wetenskap neem, is dit verpligtend dat die leerder Wiskunde neem.

Dansstudies en Inligtingstegnologie (IT) word slegs as ekstra vakke aangebied.

Musiek kan as vak geneem word indien ‘n leerder aan die vereistes voldoen – Graad 2 prakties en teorie by UNISA of enige ander relevante geakkrediteerde musiek-instansie. Leerders moet ‘n onderwyser hê by wie hy/sy hulle praktiese komponent doen.

MINIMUM VEREISTES VIR TOELATING TOT STUDIE IN ‘N B-GRAADMINIMUM VEREISTES VIR TOELATING TOT STUDIE IN ‘N B-GRAAD

 • ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS).
 • Toepaslike vakke vir studie in die spesifieke B-graad soos deur tersiêre instansies vereis.
 • 50 – 59% in vier erkende vrystellingsvakke 20-kredietvakke.
 • Toepaslike TP-telling (soos deur kursus vereis)
 • Reëls vir kombinasies en krediete: (Voorbeeld)

Verpligte vakke:

Afrikaans (Huistaal)

20 krediete

Engels (Eerste Addisionele Taal)

20 krediete

Wiskunde / Wisk Geletterdheid

20 krediete

Lewensoriëntering

10 krediete

Keusevakke

Drie keusevakke (elk 20 krediete)

60 krediete

 • Leerders moet betrokke fakulteite kontak vir vereistes.

LW: Indien leerders Inligtingstegnologie (ekstra vak) en/of Fisiese Wetenskap neem, is dit verpligtend dat die leerder Wiskunde neem.

Dansstudies en Inligtingstegnologie (IT) word slegs as ekstra vakke aangebied.

Musiek kan as vak geneem word indien ‘n leerder aan die vereistes voldoen – Graad 2 prakties en teorie by UNISA of enige ander relevante geakkrediteerde musiek-instansie. Leerders moet ‘n onderwyser hê by wie hy/sy hulle praktiese komponent doen.

MINIMUM VEREISTES VIR TOELATING TOT STUDIE IN ‘N B-GRAADMINIMUM VEREISTES VIR TOELATING TOT STUDIE IN ‘N B-GRAAD

 • ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS).
 • Toepaslike vakke vir studie in die spesifieke B-graad soos deur tersiêre instansies vereis.
 • 50 – 59% in vier erkende vrystellingsvakke 20-kredietvakke.
 • Toepaslike TP-telling (soos deur kursus vereis)
 • Reëls vir kombinasies en krediete: (Voorbeeld)
Verpligte vakke: Afrikaans (Huistaal) 20 krediete
Engels (Eerste Addisionele Taal) 20 krediete
Wiskunde / Wisk Geletterdheid 20 krediete
Lewensoriëntering 10 krediete
Keusevakke Drie keusevakke (elk 20 krediete) 60 krediete
 • Leerders moet betrokke fakulteite kontak vir vereistes.

BELEID I.V.M. VAKVERANDERINGE

 • ‘n Vak kan verander word indien ‘n leerder dit wil staak – NIE om dit as ‘n ekstra vak te neem nie.
PROSES
 • ‘n Leerder begin die proses om ‘n vak te verander deur ‘n afspraak by die LOO2-kantoor te maak.
 • Leerder ontvang ‘n Departementele vorm wat deur ‘n ouer en die vakonderwyser van die nuwe vak voltooi moet word.
 • Hierdie vorm moet terug aan LOO2 gegee word, waarna die leerder ‘n goedkeuringsnota sal ontvang.
 • Hierdie nota moet onderteken word deur die vorige en nuwe vakonderwysers, sowel as die akademiese hoof en moet dan weer by LOO2 ingehandig word.
 • Geen leerder mag met ‘n nuwe vak begin, of van vak verander alvorens die proses nie deur die LOO2-kantoor afgehandel is nie.
 • Die akademiese hoof sal die finale goedkeuring verleen wanneer ‘n vak verander word.
 • Vakveranderinge word op die onderstaande sperdatums ingestuur en is afhanklik van Departementele goedkeuring.
GRAAD 10
 • Slegs twee (2) vakke mag voor 30 Junie verander word, m.a.w. gedurende die eerste 2 weke van kwartaal 1 en 2.
GRAAD 11
 • Slegs twee (2) vakke mag voor 31 Maart verander word, m.a.w. gedurende die eerste 2 weke van kwartaal 1.
GRAAD 12
 • Vakveranderinge vind slegs aan die einde van graad 11, voor 10 Desember plaas.
 • Departementele goedkeuring moet voor 10 Desember van ‘n leerder se graad 11-jaar verkry word.

EKSTRA VAKKE

BELEID I.V.M. EKSTRA VAKKE

‘n Leerder kan vanaf graad 10 ‘n ekstra vak(ke) neem met inagneming van die volgende voorwaardes: ‘n Leerder kan vanaf graad 10 ‘n ekstra vak(ke) neem met inagneming van die volgende voorwaardes:

 • Dit moet in belang van die leerder wees.  Die leerder moet emosioneel en intellektueel opgewasse wees vir die situasie.
 • ‘n Leerder moet ook uitstaande intellektuele vermoёns hê en die enigste rede vir ekstra vakke is slegs om so ‘n leerder intellektueel te stimuleer.
 • Daar is geen minimum prestasie in graad 9 nie en enige leerder kan soveel ekstra vakke neem as wat hy/sy wil.
 • Enige ekstra vak MOET van graad 10 af geneem word (GEEN nuwe registrasies sal in graad 11 of 12 gedoen word nie).
 • Alle SBA-take en PAT’s moet vanaf graad 10 tot 12 voltooi word.
 • Indien ‘n leerder ekstra vakke neem, mag hy/sy geen vak druip nie.
 • Die leerder moet ook ten minste 50% in die eksamens in alle vakke behaal.
 • Sou hy/sy nie aan die prestasiekriteria voldoen nie, moet die ekstra vak onmiddellik gestaak word.
 • ‘n Ekstra vak MOET binne die eerste 2 weke (voor 31 Januarie) van die leerder se graad 10 jaar geregistreer en betaal wees.  Geen laat registrasies.
 • Graad 11- en 12-leerders moet voor 31 Januarie jaarliks herregistreer en betaal.
 • ‘n Eenmalige jaarlikse registrasiefooi (R250 per vak) is by me Smit (K20) betaalbaar en klasgelde by die betrokke personeellid.
 • Die inligtingstegnologie betaal ‘n verdere fooi van R400 per kwartaal by mnr. Henning.
 • Ekstra vakke gaan nie apart op die eksamenrooster geakkommodeer word nie.
Die proses vir die neem van ekstra vakke - GRAAD 10

SLEGS GRAAD 10

 • Leerder maak ‘n afspraak by LOO2.
 • Word aanbeveel en goedgekeur deur LOO2.
 • Ouers teken vorm.
 • Leerder gaan met hierdie goedkeuringsvorm na me Smit (K20).
 • Vakonderwyser tref verdere reëlings met leerder.
 • Me Smit oorhandig al die vorms aan LOO2 om na Departement van Onderwys te stuur.
 • LOO2 gee dit aan mee. Williams en Steyl om dit om SAMS te sit.
 • LOO2 sit lys op in personeelkamer.
 • Vakonderwyser hou kontrole van klasse/tye/betaling.
 • Vakonderwyser gee de-registrasie/kansellasie aan LOO2 deur.
 • LOO2 gee veranderings aan Mee. Williams en Steyl deur.
Die proses vir die neem van ekstra vakke - GRAAD 11 & 12

GRAAD 11 & 12

 • Herregistrasie van ekstra vakke (proses sluit einde Januarie)
 • Dieselfde as bogenoemde.

Jaarlikse slaagvereistes deur departement vereis

GRAAD 8 EN 9

‘n Leerder sal onderskeidelik na graad 9 en 10 gepromoveer word slegs indien hy / sy aan die volgende vereistes voldoen het.
 • Ten minste 50% (vlak 4) in Afrikaans Huistaal.
 • Ten minste 40% (vlak 3) in Engels EAT.
 • Ten minste 40% (vlak 3) in Wiskunde.
 • Ten minste 40% (vlak 3) in enige 3 ander vakke.
 • Ten minste 30% (vlak 2) in enige 2 ander vakke.

GRAAD 10 EN 11

‘n Leerder sal onderskeidelik na graad 11 en 12 gepromoveer word slegs indien hy / sy aan die volgende vereistes voldoen.
 • Ten minste 40% (vlak 3) in sy / haar eerste taal (Afrikaans of Engels)• Ten minste 40% (vlak 3) in TWEE ander vakke.
 • Ten minste 30% (vlak 2) in DRIE ander vakke.
 • ‘n Leerder mag een vak druip, maar moet bewys kan lewer (leerderportfolio) dat hy die skoolgebaseerde assesseringskomponent  asook die eksamens vir die vak voltooi het.
 • Wiskunde en Lewensoriëntering mag een van die druipvakke wees.

Kontak ons

Tel: 051 502 1760/1

Adres: Lilaclaan Gardeniapark
Bloemfontein, Free State 9301

Vir Hoërskool Jim Fouché aansoekvorms, kontak:

13 + 6 =