JF Credo

JF Credo

‘n Kultuur van orde en dissipline word by die Hoërskool Jim Fouché nagestreef om te verseker dat akademiese onderrig ongestoord kan plaasvind. Dit is die gesamentlike taak van opvoeders, ouers en leerders om ‘n kultuur van orde en dissipline te handhaaf en te bevorder.

Die volgende JF-Credo verwoord die gesindheid waarmee leerders na die Hoërskool Jim Fouché behoort te kom sodat ‘n kultuur van orde en dissipline gehandhaaf kan word:

As leerder van die Hoërskool Jim Fouché onderneem ek om:

 • Die waardes waarvoor die skool staan, uit te leef: geloof, respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee, betroubaarheid en burgerskap.
 • Ek sal met trots en entoesiasme deel wees van JF, met selfdissipline en niks doen om my eie en JF se naam oneer aan te doen nie. Ek sal my burgerskap uitleef binne en buite die skool. Ek onderneem om betroubaar te wees in alles wat Ek doen. My “ja” sal my “ja” wees en my “nee”, my “nee”.

 

Met die ondertekening van hierdie credo verbind Ek my tot die volgende:

 • Ek sal my JF-skooldrag ten alle tye met trots dra – uit lojaliteit aan my skool sal ek verantwoordelik optree en my netheid en gedrag sal in ooreenstemming met die
  gedragskode wees.
 • Ek sal uit respek die personeel se gesag en dissipline aanvaar.
 • Ek sal omgee vir my medeleerders en sal ten alle tye my samewerking gee sodat ons die beste moontlike opvoeding kan ontvang.
 • Ek onderneem om by skoolaktiwiteite betrokke te wees – my ondersteuning en deelname sal altyd daarop gemik wees om JF se naam hoog te hou – daardeur sal ek
  al die waardes van JF onderhou.
 • Ek sal ten alle tye besoekers, ouers, skoolleiers, personeel en medeleerders respekteer deur my woorde en dade en ten alle tye regverdig wees in dit wat ek doen.

ALGEMENE GEDRAGSKODE

ORDEREËLINGS

 • Weekbriewe, rapporte, inligtingstukke of antwoordstrokies moet stiptelik
  volgens onderwyservoorskrifte teruggebring word skool toe.
 • Gesels in die klas wat tot klasontwrigting lei is ontoelaatbaar.
 • Leerders moet te alle tye (veral ook buite die skoolterrein) lojaliteit teenoor die skool
  betoon en ware ambassadeurs vir JF wees.
 • Goeie en eerbiedige gedrag teenoor personeel/VRL/terreinwerkers en medeskoliere
  word vereis.
 • Die teenoorgestelde gedrag hiervan sal in ‘n baie ernstige lig beskou word.
 • Volgens die onderwyswet word die herhaaldelike oortreding van enige skool- of
  skooldragkode as wangedrag beskou en sal daar baie streng teen sulke leerders
  opgetree word.

TYE

Die skooldag begin stiptelik om 07:25 en sluit stiptelik om 13:40. Leerders moet betyds kom vir skool. Geen laatkommery nie.

SAAL

 • Godsdiensbeoefening sal Vrydae in die vierkant/saal plaasvind. Tydens saal- en vierkantopeninge word goeie gedrag verwag en geselsery is ontoelaatbaar. Die onderwyser of VRL-lid wat orde moet handhaaf, moet gehoorsaam word.
 • Saalbyeenkomste: 4 minute na die lui van die eerste klok sal ’n tweede klok lui en moet seuns in rye in graadverband op die teerblad gereed en stil wees. Dogters vergader op soortgelyke wyse in die vierkant.
 • VRL-lede laat leerders ordelik by verskillende deure ry vir ry instap.
 • Tydens saalopening mag geen leerder praat nie. Leerders wat nie korrek geklee is nie, sal nie in die saal toegelaat word nie.

SKOOLBESOEK

 • Gereelde en stiptelike skoolbesoek is ‘n vereiste.
 • In die geval van afwesigheid moet die ouer skriftelik kennis gee op dieselfde dag
  wanneer die leerder terugkom. (Al was die leerder net 1 dag afwesig)
 • Wanneer ‘n leerder langer as 3 dae afwesig is, moet ‘n mediese sertifikaat ingedien
  word.
 • Wanneer ‘n leerder vir enige vraestel gedurende die eksamen afwesig is, moet ’n
  mediese sertifikaat ingehandig word.
 • Geen tandarts- of doktersafsprake mag tydens skoolure gemaak word nie. Ook nie
  afsprake t.o.v. rybewyse nie.
 • Slegs met die skriftelike toestemming van die skoolhoof mag leerders die skoolterrein tydens skoolure verlaat.
 • Die koshuise mag nie gedurende skoolure besoek word nie. Koshuisleerders moet by mnr. Taylor ’n toestemmingsbrief kry indien hulle koshuis toe wil gaan.
 • Leerders moet deur ouers self uitgeteken word, andersins moet ouers skriftelik of telefonies reël indien ‘n ander persoon die leerder moet uitteken.

PERIODEWISSELING / EKSAMENWISSELING

 • Periodewisseling moet ordelik geskied.
 • Die trappe moet ook volgens voorskrifte gebruik word en leerders het vier minute om die volgende klas te bereik.
 • Wisseling vind kloksgewys plaas.
 • Tydens pouse in eksamentyd moet leerders ordelik, vinnig en in stilte na die snoepwinkel beweeg en op dieselfde wyse terugkeer. Volg die kortste roete.

AFWESIG VAN DIENSPUNT

 • Gedurende onderrigtyd of sportoefening mag geen leerder sonder toestemming uit ‘n klas, sportspan of van ‘n dienspunt afwesig wees nie.
 • Geen leerder mag buite onderrigtyd in ‘n klaskamer wees sonder die toestemming van ‘n onderwyser nie.

ROOK

Rook en/of besit van sigarette, aanstekers en vuurhoutjies, asook om in die teenwoordigheid van ‘n roker te wees, word ten strengste verbied. Die nuwe tabakwet verbied rook in geboue en op skoolterreine. Dit is dus nie ’n skoolreël nie, maar ’n landswet.

DWELMGEBRUIK / -MISBRUIK

Volgens Onderwyswet 84 van Artikel 8a van 1996 mag enige leerder vir dwelms getoets word en die ouers sal binne 24 uur van die uitslag in kennis gestel word.

KOUGOM

Kougom, asook eet en drink in klaskamers is heeltemal verbode.

VERHOUDINGS

Hande vashou en liefkosings op die skoolterrein is ontoelaatbaar.

SELFONE

Die belangrikheid van selfone as kommunikasiemiddel word deur die skool erken. Saam met die besit van ‘n selfoon is daar egter ook gepaardgaande verantwoordelikhede.

Die volgende gedragskode geld met betrekking tot selfone en elektroniese toestelle:

 • Die eienaar is verantwoordelik vir die veiligheid van die selfoon. Die skool kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese nie. Geen afkondigings i.v.m.
  verlore selfone sal gemaak word nie.
 • Die beste veiligheidsmaatreël is steeds om nie bekend te maak dat jy ‘n selfoon by jou het nie.
 • Gedurende les-ure en eksamens moet die selfoon afgeskakel wees (dus ook nie op stil/vibreer nie), ten einde ons leerders die geleentheid te gee om volle aandag in die klas te gee.
 • Gedurende die periode moet alle elektroniese toestelle soos selfone en oorfone ook buite sig wees. Selfone mag nie in die plek van sakrekenaars gebruik word nie.
 • Indien daar die moontlikheid van ‘n dringende boodskap is, kan die sekretaresse geskakel word wat dan die boodskap aan die leerder sal oordra.
 • Selfone en oorfone mag dus slegs voor skool, tydens pouses en na skool gebruik word.
 • Oortreding van bogenoemde gedragskode kan tot die konfiskering van die selfoon lei.
 • Leerders kan hulle selfone terugkoop teen ‘n vasgestelde boete van R100 betaalbaar aan die EINDE van die dag. Indien nie kan betaal, bly die selfoon tot aan die einde
  van die kwartaal in die kluis.
 • Leerders word aangemoedig en moet opgevoed word om selfoonetiket na te kom en die selfone positief te gebruik.
 • Indien ‘n selfoon as stoorplek vir onwelvoeglike en negatiewe materiaal gebruik word, is dit ook ontoelaatbaar by die skool.

VERBODE TERREIN

Gedurende die skooldag of na eksamen is die volgende terreine verbode:

 • Agter die busloods
 • Agter die netbalbane
 • Onder die B-veld paviljoen
 • Motorvoertuie
 • Parkeerareas

VOERTUIE EN VERKEER

Gebruik van die skoolterrein:

 • Geen leerder mag met fietse of motors op die skoolterrein peuter nie.
 • Geen leerder mag met ‘n motor/motorfiets op die skoolterrein of stoepe ry nie.
 • Slegs die voertuigpark mag vir motors en motorfietse gebruik word. Hierdie parkering is op eie risiko.
 • Geen leerder, of die speel van speletjies, word tussen die personeel se voertuie en afdakke toegelaat nie.
 • Geen skaatsplanke op die skoolterrein nie en geen fietse op stoepe toegelaat.

TAALGEBRUIK

Slegte en kwetsende taalgebruik is onaanvaarbaar en sal dienooreenkomstig hanteer word.

HUISWERK

 • ‘n Leerder moet elke dag huiswerk doen en die regte boeke skool toe bring.
 • Huiswerk afskryf en/of die voorsiening daarvan word ten strengste verbied.
 • Daar word te alle tye van leerders verwag om eerlik te wees.

GRAFFITI

Graffiti op banke, geboue, boeke of enige ander skooleiendom asook vandalisme word ten strengste afgekeur en verbied.

ROMMEL

Rommelstrooi is streng verbode. Vullisblikke is oral op die terrein waarin afval sorteer moet word.

VERBODE MATERIAAL

Die besit en/of die gebruik van die volgende materiaal is verbode:

 • alkohol
 • sigarette en ander dwelms
 • vuur- of ander gevaarlike wapens
 • pornografiese materiaal
 • CD’s, DVD’s, IPOD’s, Tablette, MP3 spelers en selfone waarop gevloek word of eksplisiete seksuele musiek opgeneem is.

ERNSTIGE OORTREDINGS

Die volgende is oortredings wat in ‘n baie ernstige lig beskou word:

 • Leerders wat dronk of in ‘n bedwelmde toestand is.
 • Leerders wat kriminele oortredings pleeg.
 • Baklei
 • Intimidasie
 • Viktimisasie
 • Diefstal
 • Klip-, natgooiery
 • Rowwe/gevaarlike speletjies
 • Om iemand met enigiets te gooi / rekkies te skiet.

Volgens departementele voorskrifte word ouers van leerders wat in ‘n fisiese bakleiery betrokke was, aangemoedig om ‘n saak by die polisie aanhangig te maak. Die skool het ook die reg om so ‘n saak by die polisie aanhangig te maak.

TEN SLOTTE:

Die ideaal is dat leerders nie die gedragskode (en dus die orde en dissipline van die skool) as iets beskou wat op hulle afgedwing word nie, maar dat hulle eerder uit selfdissipline daarby sal hou. Leerders moet uit lojaliteit en eie oortuiging by die orde en dissipline van die skool inval – en nie die gedragskode bloot uit vrees vir die gevolge gehoorsaam nie. Leerders moet die skool asook alles wat in en om die skool gebeur as hul eie beleef en self medeverantwoordelikheid daarvoor aanvaar.

Kontak ons

Tel: 051 502 1760/1

Adres: Lilaclaan Gardeniapark
Bloemfontein, Free State 9301

Vir Hoërskool Jim Fouché aansoekvorms, kontak:

10 + 4 =